TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.01.2019. Viimeisin muutos 06.02.2019.

1. REKISTERINPITÄJÄ

upwood design Oy (Y-tunnus 2076202-9)

2. YHTEYSTIEDOT

  • Syväojankatu 9
  • 15700 Lahti
  • puhelin 040 5774 122
  • sähköposti info@upwood.fi
  • www.upwood.fi

3. REKISTERIN NIMI

upwood-verkkokaupan asiakas- ja tilausrekisteri.

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä käytetään ainoastaan asiakkaan upwood-verkkokaupasta tekemien tilausten hoitamiseen ja mahdollisesti myös asiakasyhteydenpitoon ja asiakassuhteen hoitoon.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Tunnistetiedot: Asiakkaan perus- ja yhteystiedot; henkilön etu- ja sukunimi, sukupuoli, ikä, osoite, postinumero ja postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tunnus verkkokauppaan.

Markkinointi: Markkinointiviestilupa (sähköpostiuutiset)

Maksutapahtumatiedot: Toimitustiedot, kuten toimitusosoite ja valittu maksutapa. Ostoshistoria, tilatut tuotteet, palautukset ja maksut

Asiakkaan mahdollisesti antamat muut lisätiedot: Tuotearvostelut, asiakkaan erillisellä suostumuksella annetut personoivat tiedot, kuten asiakaskyselyvastaukset, toivelista tiedot ym.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastiedot tallennetaan rekisteriin vain asiakkaan omasta ilmoituksesta sähköisesti verkkokaupan kautta tai asiakkaan muuten upwood design Oy:lle tekemistä ilmoituksista.

7. TIETOJEN KÄSITTELY

Ainoastaan nimetyllä henkilöllä ja varahenkilöllä on käyttöoikeus rekisterin tietohin ja vain kun työtehtävän suorittaminen niin edellyttää.

8. TIETOJEN LUOVUTUS

Antamasi asiakastiedot ovat luottamuksellisia emmekä luovuta niitä ulkopuolisille. Tietoja voidaan luovuttaa vain viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

upwood-verkkokauppasovellus sijaitsee palveluntarjoajan suljetussa konesalissa Suomessa. Tiedot varmistetaan säännönmukaisella varmuuskopioinnilla.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Uuden asiakastilin rekisteröinti

Onko sinulla jo asiakastili?
Kirjaudu sisään sen sijaan Tai Aseta salasana